Google速度很慢、打不开的解决办法

GoogleLogo
在几年前谷歌退出中国搬到香港之后就出现经常打不开,速度很慢的现象。有时还会出现,刚刚能搜索,搜着搜着突然就没有了。像我这种喜欢用谷歌装逼的屌丝来说真是受不了,不过也好,经过这几年艰难的改变,现在第一时间都会打开百度。虽然很多东西都搜不到,但总比打开速度慢要好很多。今天在上网的时候看到关于修改Host文件来解决Google打开速度慢的办法。测试后有效!所以推荐给大家。让大家重归谷歌的怀抱!

Google很慢或打不开的解决方法

用记事本打开C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts,在最下面加入以下代码,保存即可:
[code lang=”vb”]203.208.46.176 0-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 3hdrrlnlknhi77nrmsjnjr152ueo3soc-a-calendar-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 accounts.google.com
203.208.46.176 ajax.googleapis.com
203.208.46.176 android.l.google.com
203.208.46.176 a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 apis.google.com
203.208.46.176 appengine.google.com
203.208.46.176 bks0.books.google.com
203.208.46.176 bks1.books.google.com
203.208.46.176 bks2.books.google.com
203.208.46.176 bks3.books.google.com
203.208.46.176 bks4.books.google.com
203.208.46.176 bks5.books.google.com
203.208.46.176 bks6.books.google.com
203.208.46.176 bks7.books.google.com
203.208.46.176 bks8.books.google.com
203.208.46.176 bks9.books.google.com
203.208.46.176 blogsearch.google.cn
203.208.46.176 blogsearch.google.com.hk
203.208.46.176 books.google.com
203.208.46.176 browserchannel-docs.l.google.com
203.208.46.176 browserchannel-spreadsheets.l.google.com
203.208.46.176 browsersync.google.com
203.208.46.176 cache.pack.google.com
203.208.46.176 calendar.google.com
203.208.46.176 chatenabled.mail.google.com
203.208.46.176 checkout.google.com
203.208.46.176 chrome.google.com
203.208.46.176 clients1.google.com
203.208.46.176 clients1.googleusercontent.com
203.208.46.176 clients2.google.com
203.208.46.176 clients2.googleusercontent.com
203.208.46.176 clients3.google.com
203.208.46.176 clients3.googleusercontent.com
203.208.46.176 clients4.google.com
203.208.46.176 clients4.googleusercontent.com
203.208.46.176 clients5.google.com
203.208.46.176 clients5.googleusercontent.com
203.208.46.176 clients6.google.com
203.208.46.176 clients6.googleusercontent.com
203.208.46.176 clients7.google.com
203.208.46.176 clients7.googleusercontent.com
203.208.46.176 code.google.com
203.208.46.176 csi.gstatic.com
203.208.46.176 desktop.google.com
203.208.46.176 desktop2.google.com
203.208.46.176 ditu.google.cn
203.208.46.176 ditu.google.com
203.208.46.176 dl.google.com
203.208.46.176 docs.google.com
203.208.46.176 earth.google.com
203.208.46.176 encrypted.google.com
203.208.46.176 encrypted.google.com.hk
203.208.46.176 encrypted-tbn0.google.com
203.208.46.176 encrypted-tbn1.google.com
203.208.46.176 encrypted-tbn2.google.com
203.208.46.176 encrypted-tbn3.google.com
203.208.46.176 feedback.googleusercontent.com
203.208.46.176 finance.google.com
203.208.46.176 fonts.googleapis.com
203.208.46.176 g0.gstatic.com
203.208.46.176 gg.google.com
203.208.46.176 ghs.google.com
203.208.46.176 ghs.l.google.com
203.208.46.176 google.com
203.208.46.176 google.com.hk
203.208.46.176 googlecl.googlecode.com
203.208.46.176 googlehosted.l.googleusercontent.com
203.208.46.176 id.google.cn
203.208.46.176 id.google.com
203.208.46.176 id.google.com.hk
203.208.46.176 images.google.com
203.208.46.176 images.google.com.hk
203.208.46.176 images0-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 images1-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 images2-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 images3-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 images4-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 images5-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 images6-focus-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 images-lso-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 images-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 images-pos-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 investor.google.com
203.208.46.176 khms0.google.com
203.208.46.176 khms1.google.com
203.208.46.176 labs.google.com
203.208.46.176 large-uploads.l.google.com
203.208.46.176 lh1.ggpht.com
203.208.46.176 lh1.googleusercontent.com
203.208.46.176 lh2.ggpht.com
203.208.46.176 lh2.googleusercontent.com
203.208.46.176 lh3.ggpht.com
203.208.46.176 lh3.googleusercontent.com
203.208.46.176 lh4.ggpht.com
203.208.46.176 lh4.googleusercontent.com
203.208.46.176 lh5.ggpht.com
203.208.46.176 lh5.googleusercontent.com
203.208.46.176 lh6.ggpht.com
203.208.46.176 lh6.googleusercontent.com
203.208.46.176 m.google.com
203.208.46.176 mail.google.com
203.208.46.176 mail-attachment.googleusercontent.com
203.208.46.176 maps.google.cn
203.208.46.176 maps.google.com
203.208.46.176 maps.gstatic.cn
203.208.46.176 maps.gstatic.com
203.208.46.176 maps-api-ssl.google.com
203.208.46.176 mt0.google.cn
203.208.46.176 mt0.google.com
203.208.46.176 mt1.google.cn
203.208.46.176 mt1.google.com
203.208.46.176 mt2.google.cn
203.208.46.176 mt2.google.com
203.208.46.176 mt3.google.cn
203.208.46.176 mt3.google.com
203.208.46.176 mts0.google.com
203.208.46.176 mts1.google.com
203.208.46.176 music.google.com
203.208.46.176 music.googleusercontent.com
203.208.46.176 music-streaming.l.google.com
203.208.46.176 mw2.google.com
203.208.46.176 news.google.cn
203.208.46.176 news.google.com
203.208.46.176 news.google.com.hk
203.208.46.176 newsfeed-dot-latest-dot-rovio-ad-engine.appspot.com
203.208.46.176 nt0.ggpht.com
203.208.46.176 nt1.ggpht.com
203.208.46.176 nt2.ggpht.com
203.208.46.176 nt3.ggpht.com
203.208.46.176 oauth.googleusercontent.com
203.208.46.176 ode25pfjgmvpquh3b1oqo31ti5ibg5fr-a-calendar-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 pack.google.cn
203.208.46.176 pack.google.com
203.208.46.176 picasa.google.com
203.208.46.176 picasaweb.google.com
203.208.46.176 picasaweb.google.com.hk
203.208.46.176 places.google.com
203.208.45.200 plus.google.com
203.208.46.176 plus.google.com.hk
203.208.46.176 plusone.google.com
203.208.46.176 pop.gmail.com
203.208.46.176 profiles.google.com
203.208.46.176 project-slingshot-gp.appspot.com
203.208.46.176 r3269-dot-latest-dot-project-slingshot-gp.appspot.com
203.208.46.176 s1.googleusercontent.com
203.208.46.176 s2.googleusercontent.com
203.208.46.176 s3.googleusercontent.com
203.208.46.176 s4.googleusercontent.com
203.208.46.176 s5.googleusercontent.com
203.208.46.176 s6.googleusercontent.com
203.208.46.176 safebrowsing.clients.google.com
203.208.46.176 safebrowsing-cache.google.com
203.208.46.176 sandbox.google.com
203.208.46.176 scholar.google.cn
203.208.46.176 scholar.google.com
203.208.46.176 scholar.google.com.hk
203.208.46.176 scholar.l.google.com
203.208.46.176 services.google.com
203.208.46.176 sites.google.com
203.208.46.176 sketchup.google.com
203.208.46.176 spreadsheets.google.com
203.208.46.176 ssl.google-analytics.com
203.208.46.176 ssl.gstatic.com
203.208.46.176 suggestqueries.google.com
203.208.46.176 t.doc-0-0-sj.sj.googleusercontent.com
203.208.46.176 t0.gstatic.com
203.208.46.176 t1.gstatic.com
203.208.46.176 t2.gstatic.com
203.208.46.176 t3.gstatic.com
203.208.46.176 talkgadget.google.com
203.208.46.176 talkx.l.google.com
203.208.46.176 themes.googleusercontent.com
203.208.46.176 toolbar.google.com
203.208.46.176 toolbar.google.com.hk
203.208.46.176 toolbarqueries.clients.google.com
203.208.46.176 toolbarqueries.google.com.hk
203.208.46.176 tools.google.com
203.208.46.176 translate.google.cn
203.208.46.176 translate.google.com
203.208.46.176 translate.google.com.hk
203.208.46.176 translate.googleapis.com
203.208.46.176 uploadsj.clients.google.com
203.208.46.176 v8mq9slfbk1dglresapkg0i5f8pm64lc-a-calendar-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 video.google.cn
203.208.46.176 video.google.com
203.208.46.176 video.google.com.hk
203.208.46.176 voice.google.com
203.208.46.176 wave.google.com
203.208.46.176 webcache.googleusercontent.com
203.208.46.176 wenda.google.com.hk
203.208.46.176 www.gmail.com
203.208.46.180 www.google.com
203.208.46.176 www.google.com.hk
203.208.46.176 www.googleadservices.com
203.208.46.176 www.google-analytics.com
203.208.46.176 www.googleapis.com
203.208.46.176 www.googlelabs.com
203.208.46.176 www.gstatic.com
203.208.46.176 www-calendar-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 www-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 www-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 bt26mravu2qpe56n8gnmjnpv2inl84bf-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 rbjhe237k979f79d87gmenp3gejfonu9-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 k6v18tjr24doa89b55o3na41kn4v73eb-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 8kubpeu8314p2efdd7jlv09an9i2ljdo-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 adstvca8k2ooaknjjmv89j22n9t676ve-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 ob7f2qc0i50kbjnc81vkhgmb5hsv7a8l-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 53rd6p0catml6vat6qra84rs0del836d-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 u807isd5egseeabjccgcns005p2miucq-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 r70rmsn4s0rhk6cehcbbcbfbs31pu0va-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 59cbv4l9s05pbaks9v77vc3mengeqors-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 i8brh95qor6r54nkl52hidj2ggcs4jgm-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 upt14k1i2veesusrda9nfotcrbp9d7p5-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 debh8vg7vd93bco3prdajidmm7dhql3f-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 4fjvqid3r3oq66t548clrdj52df15coc-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 hsco54a20sh11q9jkmb51ad2n3hmkmrg-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 qhie5b8u979rnch1q0hqbrmbkn9estf7-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 e6ha3snmi09c57cs4h4dnoa006cgfjfu-a-oz-opensocial.googleusercontent.com
203.208.46.176 66fl6oqbdsqf5fjl032t5iulimtqjhpa-a-oz-opensocial.googleusercontent.com[/code]

更新:2014-06-10

谷歌经常被墙,暂时使用以下地址访问:
http://91.213.30.151/
http://61.219.131.99/

更新:2014-08-30

http://209.116.186.231/
http://218.189.25.187/
http://218.189.25.185/
http://218.189.25.180/
先放这些吧,以后不能访问了再继续分享给大家。

本博客所有文章如无特别注明均为原创

如果觉得对你有帮助,可以通过下方打赏对作者表示鼓励

本文采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享

如若转载,请注明出处:https://www.fangsi.net/868.html

(1)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
锋哥锋哥管理员
上一篇 2014年5月23日 17:03
下一篇 2014年6月4日 10:16

相关推荐

发表回复

登录后才能评论

评论列表(1条)